GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN APK v4.0

GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN APK v4.0

Description of GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN

“Namoonni baay’een ani beeku jireenyi maatii isaanii sababa xixiqqoodhaan diigameen arga. Sababni xixiqqoon kun akkamitti jireenya maatii kabajamaa kana akka kanatti diiga jechuun baay’ee natti dhaga’ama ture. Sababni isaa maali jechuu yeroon gadi fageenyaan yaadu inni guddaan maatiin sun kan sodaa Rabbii irratti ijaarame ta’uu dhabuudha. Fakkeenyaaf jalqabuma yeroo gaa’ila isaaniitiin duraa gurbaafi intalli karaa Rabbiin dhorge baay’ee irratti wal qunnamu. Yeroo nikaan hidhamus wantoota sharii’aa faallessan lakkoofsa hin qabnetu raawwatama. Inni guyyaa cidhaa immoo waan dubbatamee dhumuu miti. Akka Sheekhni tokko jedhanitti sharii’aan ummata keenya biratti kan inni hojiirra oolu hanga guyyaan cidhaatiifi du’aa dhufutti. Yeroo ciini dhufe ajajni Rabbii hunduu diigamee wanti Rabbiin hin jaallanne hunduu hojjatama. Muuziiqaan, isheen heerumtu qullaa manaa bahuun, marii (miizee) jedhanii warra fira hin taane fira fakkeessanii ajaja Rabbii diiguun, bosona adda addaa deemanii waan Rabbiin jibbu meeqaatama achitti dalaguun, qarshiin hammana hin jedhamne achitti gubamee dhumuun, yaa Allaah isa kamin dubbadhee isa kam dhiisa! Yaa Ummata Islaamaa Rabbiin isinitti haa ta’u! Garuu silaa yaa ummata keenya yeroo gammachuu Rabbiin yaadannaan Rabbiinis guyyaa rakkoo keenyaa nu yaadata ture. Mee ummanni guyyaa har’a wal fuudhu badii heddu irratti wal qunname akkamumatti jireenyi isaa fuulduraa milkaa’aa ta’a? Wallaahii jireenya haara galfiifi boqonnaa ta’uu hin danda’u. Kun tasumaa hin yaadamu. Kun mindaa wal madaaluu miti. Mindaan wal madaalu warra ajaja Rabbii irraa gara gale Rabbiin jireenya dhiphoo isa jiraachisuudha. Yoo irra keessi isaa gaarii fakkaatee mul’atellee keessi isaa yoomuu gaarii hin ta’u. ” barressaa kitaabicha. Waluma galattii gorsonni afurtaman mana keenyaa haala sharia’aan Islaama jallatuu fi gargarsa Rabbittiin rakkoolee dangaa Rabii darbuun dhufaan ofirraa maqsuuf nugargaara. Galatani guddaan kan Rabbii tokkichaa yeroo ta’uu barressaa keeny Gaaliis Rabbii si irraa haqebalu jechaa, Islam House fi hunda keenyaaf Du’aii nuuf godha.
Gorsii hanga 40 ittii deebie jiraa

App Information of GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN

App Name GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN v4.0
Genre Books & Reference, Games
Size5.5 MB
Latest Version4.0
Get it On Google Play
Update2020-09-16
Package Namecom.ethiomapps.bultiimana
Rating ( 15 )
Installs1,000+

Related Apps of GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN

Temple Run: Treasure Hunters APK v2.10.5799

Temple Run: Treasure Hunters 2.10.5799

Version 2.10.5799

Developer Scopely

Uploaded March 05, 2020 02:51

Filesize 92.6 MB

Temple Jungle Prince Run APK v1.0.3

Temple Jungle Prince Run 1.0.3

Version 1.0.3

Developer ZimFlash FGame

Uploaded November 11, 2019 15:45

Filesize 73.6 MB

زخرفه النصوص وحسابات الشات APK v1.0

زخرفه النصوص وحسابات الشات 1.0

Version 1.0

Developer Mostafa Developer

Uploaded January 25, 2020 02:17

Filesize 5.3 MB

Sky Roller APK v1.5

Sky Roller 1.5

Version 1.5

Developer Homa Games

Uploaded January 02, 2020 00:44

Filesize 55.2 MB

∞ Infinity Loop ® APK v6.09

∞ Infinity Loop ® 6.09

Version 6.09

Developer InfinityGames.io

Uploaded June 26, 2019 10:26

Filesize 14.7 MB

Music video – photo slideshow APK v46

Music video - photo slideshow 46

Version 46

Developer smart apps smart tools

Uploaded May 19, 2019 03:06

Filesize 26.9 MB

Babysitter & Baby – Beach Day APK v1.3

Babysitter & Baby - Beach Day 1.3

Version 1.3

Developer Baby Care Inc

Uploaded October 15, 2019 21:05

Filesize 42.6 MB

Darknet – Dark Web and Tor: Discover the Power APK v5.1

Darknet - Dark Web and Tor: Discover the Power 5.1

Version 5.1

Developer Fastlane Studio

Uploaded February 11, 2019 01:02

Filesize 4.8 MB