GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN APK v4.0

GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN APK v4.0

Description of GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN

“Namoonni baay’een ani beeku jireenyi maatii isaanii sababa xixiqqoodhaan diigameen arga. Sababni xixiqqoon kun akkamitti jireenya maatii kabajamaa kana akka kanatti diiga jechuun baay’ee natti dhaga’ama ture. Sababni isaa maali jechuu yeroon gadi fageenyaan yaadu inni guddaan maatiin sun kan sodaa Rabbii irratti ijaarame ta’uu dhabuudha. Fakkeenyaaf jalqabuma yeroo gaa’ila isaaniitiin duraa gurbaafi intalli karaa Rabbiin dhorge baay’ee irratti wal qunnamu. Yeroo nikaan hidhamus wantoota sharii’aa faallessan lakkoofsa hin qabnetu raawwatama. Inni guyyaa cidhaa immoo waan dubbatamee dhumuu miti. Akka Sheekhni tokko jedhanitti sharii’aan ummata keenya biratti kan inni hojiirra oolu hanga guyyaan cidhaatiifi du’aa dhufutti. Yeroo ciini dhufe ajajni Rabbii hunduu diigamee wanti Rabbiin hin jaallanne hunduu hojjatama. Muuziiqaan, isheen heerumtu qullaa manaa bahuun, marii (miizee) jedhanii warra fira hin taane fira fakkeessanii ajaja Rabbii diiguun, bosona adda addaa deemanii waan Rabbiin jibbu meeqaatama achitti dalaguun, qarshiin hammana hin jedhamne achitti gubamee dhumuun, yaa Allaah isa kamin dubbadhee isa kam dhiisa! Yaa Ummata Islaamaa Rabbiin isinitti haa ta’u! Garuu silaa yaa ummata keenya yeroo gammachuu Rabbiin yaadannaan Rabbiinis guyyaa rakkoo keenyaa nu yaadata ture. Mee ummanni guyyaa har’a wal fuudhu badii heddu irratti wal qunname akkamumatti jireenyi isaa fuulduraa milkaa’aa ta’a? Wallaahii jireenya haara galfiifi boqonnaa ta’uu hin danda’u. Kun tasumaa hin yaadamu. Kun mindaa wal madaaluu miti. Mindaan wal madaalu warra ajaja Rabbii irraa gara gale Rabbiin jireenya dhiphoo isa jiraachisuudha. Yoo irra keessi isaa gaarii fakkaatee mul’atellee keessi isaa yoomuu gaarii hin ta’u. ” barressaa kitaabicha. Waluma galattii gorsonni afurtaman mana keenyaa haala sharia’aan Islaama jallatuu fi gargarsa Rabbittiin rakkoolee dangaa Rabii darbuun dhufaan ofirraa maqsuuf nugargaara. Galatani guddaan kan Rabbii tokkichaa yeroo ta’uu barressaa keeny Gaaliis Rabbii si irraa haqebalu jechaa, Islam House fi hunda keenyaaf Du’aii nuuf godha.
Gorsii hanga 40 ittii deebie jiraa

App Information of GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN

App Name GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN
Package Name com.ethiomapps.bultiimana
Version 4.0
Rating ( 15 )
Size 5.5 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2020-09-16
Installs 1,000+
Developer

Tags: , ,

Related Apps of GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN

RAID: Shadow Legends APK v1.9.0

RAID: Shadow Legends 1.9.0

Version 1.9.0

Developer Plarium Global Ltd

Uploaded November 02, 2019 21:05

Filesize 86.4 MB

War Commander: Rogue Assault APK v4.0.0

War Commander: Rogue Assault 4.0.0

Version 4.0.0

Developer KIXEYE

Uploaded August 18, 2019 18:38

Filesize 94.4 MB

100 Gates APK v1.30

100 Gates 1.30

Version 1.30

Developer 100 Gates

Uploaded March 02, 2020 10:21

Filesize 16.5 MB

Power Spider 2 APK v7.9

Power Spider 2 7.9

Version 7.9

Developer Comic Book Reese

Uploaded June 04, 2019 16:26

Filesize 83.9 MB

Family Feud Buzzer (free) APK v1.3.1

Family Feud Buzzer (free) 1.3.1

Version 1.3.1

Developer FremantleMedia Australia

Uploaded November 05, 2019 01:45

Filesize 16.5 MB

RPG Grand Summoners APK v3.2.1

RPG Grand Summoners 3.2.1

Version 3.2.1

Developer GOOD SMILE COMPANY, Inc

Uploaded August 06, 2019 15:08

Filesize 71.9 MB

Cooking Tycoon APK v1.0.8

Cooking Tycoon 1.0.8

Version 1.0.8

Developer Words Mobile

Uploaded July 28, 2019 10:24

Filesize 8.9 MB

Dominoes APK v1.29

Dominoes 1.29

Version 1.29

Developer Loop Games

Uploaded October 26, 2019 03:05

Filesize 20.8 MB